RSS

ตารางค่าความจริง ตัวดำเนินการตรรก

01 ก.ค.

ตารางค่าความจริง ตัวดำเนินการตรรก

   1.ตัวดำเนินการเลขคณิต ใช้สำหรับกระทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร โดยจะนำข้อมูลตัวหนึ่งไปกระทำกับอีกตัวหนึ่ง โดยให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

ตัวดำเนินการ     กระบวนการ  

     +              บวก  

     –               ลบ  

     *              คูณ  

     /              หาร  

    div           หารดิบ  

   mod          หารมอด

    2.ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบจะนำข้อมูลสองค่ามาเปรียบเทียบกัน โดยข้อมูลทั้งสองค่าจะต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริง หรือ เท็จ

 ตัวดำเนินการ        กระบวนการ

      =               เท่ากับ

    < >             ไม่เท่ากับ

    < =        น้อยกว่าหรือเท่ากับ

    > =        มากกว่าหรือเท่ากับ

      >              มากกว่า

      <              น้อยกว่า

    3.ตัวดำเนินการทางตรรก ตัวดำเนินการทางตรรก (logical Operator) จะนำข้อมูลสองค่ามากระทำทางลอจิกต่อกันเมื่อกระทำค่าใดผลลัพท์ที่ออกมาจะเป็นจริงหรือเท็จ ตัวดำเนินการทางตรรกแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

 ตัวดำเนินการ                            กระบวนการ

and            นำค่าสองค่ามา and กัน ถ้าค่าทั้งสองเป็นจริงผลลัพธ์จะเป็นจริง

or             นำค่าทั้งสองค่ามา or กัน ถ้าค่าทั้งสองเป็นเท็จผลลัพธ์จะเป็นเท็จ

xor             นำค่าสองค่ามา xor กัน ถ้าค่าทั้งสองต่างกันผลลัพธ์จะเป็นจริง

not                       เปลี่ยนค่าจากจริงเป็นเท็จ จากเท็จเป็นจริง

    4.ตัวดำเนินการระดับบิต ตัวนี้ขอไม่อธิบายนะครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้กัน

อ้างอิง http://www.it4x.com

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 1, 2011 in ไม่มีหมวดหมู่

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: